Algemene voorwaarden Stichting iQ+

Geldend voor de aangeboden activiteiten van Stichting iQ+

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Organisatie: Stichting iQ+ als de organisator van activiteiten.
 2. Deelnemer: de (gezaghebbende) persoon die een Activiteit boekt, al dan niet via de website van Stichting iQ+ en deelneemt aan de Activiteit van de Organisatie.
 3. Gezaghebbende: de ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger die het gezag heeft over de minderjarige kinderen en bevoegd is om een beslissing over het kind te nemen.
 4. Activiteit: een workshop, cursus, lezing, speelmiddag, (korte) reis of bijeenkomst zoals georganiseerd door de Organisatie.
 5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Stichting iQ+, alsmede voorstellen van Stichting iQ+ voor activiteiten die door Stichting iQ+ aan Deelnemer worden geboden en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en worden uitgevoerd door Stichting iQ+, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen
 6. Websites: https://www.stichtingiqplus.nl  www.iqplusevents.nl en www.velegezichtenvanhb.nl

 

Artikel 2: Identiteit van de Organisatie

Stichting iQ+

Oudlaan 225

2672BS te Naaldwijk

E-mailadres: info@stichtingiqplus.nl

KvK-nummer: 70521077

Bankrekeningnummer: NL74RABO0326710825

 

Artikel 3: Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, al dan wel of niet tot stand gekomen via de elektronische weg, voor een Activiteit van de Organisatie.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de Deelnemer langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
 3. Door het plaatsen van een boeking aanvaardt de Deelnemer zonder enig voorbehoud deze algemene voorwaarden, (2) verklaart de Deelnemer dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Deelnemer zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Deelnemer de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
 4. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 

Artikel 4: Aanbod, aard van de Activiteit en prijs

 1. Het aanbod wordt omschreven middels een korte tekst over de inhoud van de Activiteit. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Organisatie niet. 
 2. Bij het aanbod wordt vermeld welke diensten, producten en voorzieningen bij de prijs zijn inbegrepen. De volgende kosten zijn nooit in de prijs inbegrepen:
  1. Kosten voor vervoer van en naar het vertrekpunt, tenzij anders staat vermeld;
  2. Alle uitgaven van persoonlijke aard, zoals maaltijden, drankjes, persoonlijke verzorging, e.d.;
  3. Eventuele kosten voor persoonlijke documenten zoals ID-kaart, paspoorten, e.d.;
  4. Eventuele kosten voor persoonlijke reis- en annuleringsverzekeringen.
 3. De Activiteiten vinden soms plaats in de natuur. De omstandigheden buiten kunnen onvoorspelbaar zijn, weersomstandigheden kunnen wijzigen of een route kan worden afgesloten. De Organisatie zal naar beste vermogen en in alle redelijkheid risico’s proberen te vermijden en te anticiperen op veranderende omstandigheden. Het programma van de Activiteit kan hierop worden aangepast.
 4. De op de website in het aanbod van Activiteiten genoemde prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw. 
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Organisatie niet verplicht de Activiteit volgens de foutieve prijs uit te voeren. 

 

Artikel 5: Overeenkomst en levering

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer betaald heeft. Organisatie en Deelnemer komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De Organisatie gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Deelnemer te verbinden.
 2. De Organisatie treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hierbij voor een veilige elektronische omgeving.
 3. De Overeenkomst die met de Organisatie wordt gesloten leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

 

Artikel 6: Verwerking van Betalingsgegevens

 1. Voor de verwerking van de online betalingen, doet de Organisatie beroep op het externe professionele en gespecialiseerde betalingsplatform WooPayments. De Organisatie stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Deelnemer die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. De Organisatie heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Deelnemer.
 2. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform en/of de kaartverstrekker van toepassing, die eveneens alleen de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
 3. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Deelnemer, kan De Organisatie in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

 

Artikel 7: Verplichtingen van de Deelnemer en uitsluiting

 1. De Deelnemer, dan wel diens gezagdrager, staat ervoor in dat deze fysiek en mentaal in staat is om aan de Activiteit deel te nemen en over de juiste uitrusting beschikt. Van de Deelnemer wordt bij buitenactiviteiten verwacht dat deze zich passend kleedt op elke weersomstandigheid.
 2. Indien relevant vermeldt de Deelnemer bijzonderheden over de lichamelijke en geestelijke toestand die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Activiteit.
 3. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor personen van deelname aan een Activiteit uit te sluiten, indien er een vermoeden bestaat, dat de lichamelijke of geestelijke toestand van de betreffende persoon het welslagen van de Activiteit in gevaar zou kunnen brengen, of wanneer een vermoeden bestaat dat de uitrusting van de Deelnemer niet toereikend is voor een veilige, effectieve uitvoering van de Activiteit. 
 4. De Organisatie kan deelnemers van deelname aan de Activiteit uitsluiten, wanneer de betrokkene zodanig hinder en last oplevert, dat een goede uitvoering van de Activiteit bemoeilijkt wordt of kan worden. 
 5. Indien relevant verstrekt de Deelnemer of diens vertegenwoordiger tijdig alle gegevens over zichzelf die van belang kunnen zijn voor het welzijn van de Deelnemer, het uitvoeren of doen slagen van de Activiteit.
 6. De Organisatie adviseert de Deelnemer bij reizen een annuleringsverzekering af te sluiten. De Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.
 7. Alle kosten die voortvloeien uit een uitsluiting zijn voor rekening van de Deelnemer, als en voor zover de gevolgen van de hinder en last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8: Annulering en wijziging van het programma

 1. Annulering door de Deelnemer dient te gebeuren per e-mail aan de Organisatie via info@stichtingiqplus.nl
 2. Weersomstandigheden zijn niet altijd een reden voor annulering van een activiteit, tenzij sprake is van een natuurramp. Bij een weeralarm code oranje of rood behoudt de Organisatie zich het recht voor de Activiteit naar een andere locatie te verplaatsen, en/ of het tijdstip of de inhoud van het programma hierop aan te passen.
 3. Vanwege het beperkt aantal activiteiten dat de Organisatie jaarlijks organiseert, en de afspraken die worden gemaakt met derden (zoals reservering van accommodaties en/ of materialen), kan de Organisatie annuleringskosten maar beperkt dragen. Bij annulering gelden daarom de volgende voorwaarden:
  1. De Deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes (6) weken voor aanvang van de Activiteit;
  2. Bij annulering binnen zes (6) weken voor aanvang is de deelnemer 100% van de prijs verschuldigd;
  3. Dit geldt voor dagactiviteiten. Voor (weekend)reizen gelden de termijnen in de daar apart voor opgestelde voorwaarden.
 4. Activiteiten gaan in een sporadisch geval alleen door wanneer het minimumaantal deelnemers is bereikt. Het minimumaantal wordt in het aanbod omschreven. Wanneer dit minimum niet is bereikt, wordt de Activiteit door de Organisatie geannuleerd. Dit wordt uiterlijk een (1) week voor de Activiteit plaatsvindt kenbaar gemaakt.
 5. Indien de Activiteit wordt geannuleerd of wordt verplaatst naar een andere datum door de Organisatie heeft de Deelnemer recht op volledige teruggave van de prijs. Reeds gemaakte kosten door de Deelnemer voor vervoer en/ of materialen zijn voor rekening van Deelnemer.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Organisatie en eventueel door hem ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan hem en/ of aan door hem ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade.
 2. Voor schade die een direct gevolg is van aan de Organisatie en eventueel door hem ingehuurde derden is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door de Organisatie en eventueel door hem ingehuurde derden. Wanneer de Organisatie gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
 3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan de Deelnemer zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de Organisatie is ingeschakeld bij de uitvoering van de Activiteit.
 4. De Organisatie aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-, ziektekosten- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

 

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Organisatie, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Organisatie ingediende klachten worden binnen een termijn van achtentwintig (28) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Organisatie binnen de termijn van veertien achtentwintig (28) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11: Bescherming Persoonsgegevens

Voor het boeken van een Activiteit gebruikt de Organisatie altijd de naam en het e-mailadres van de Deelnemer. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het versturen van een boekingsbevestiging. Eventuele voor de Activiteit benodigde aanvullende gegevens, bijvoorbeeld om de ouders van deelnemers aan kinderactiviteiten te kunnen bereiken, worden enkel indien nodig opgevraagd en uitsluitend voor organisatie van betreffende Activiteit gebruikt.

 

Artikel 12: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Organisatie en de Deelnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Deelnemer woonachtig is in het buitenland.